Det vert å utarbeide ein visjon som tar utgangspunkt i at vi skal leve i ein kommune med gode fungerande lokalsamfunn, der ein realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu- og fritidsområde og ei berekraftig utvikling. For å utvikle identitet og felles verdiar ønskjer vi innbyggardeltaking i arbeidet med visjonen. Framtidig arbeid med visjon og mål blir tatt med i arbeidet med Kinn kommune sin plan for samfunnsdelen.

Intensjonsavtala seier også at vi vil:

 • Bli ein attraktiv tilflyttingskommune
 • Bli den sentrale utviklingsaktøren mellom Ålesund og Bergen
 • Sikre gode tenester med høg kvalitet for innbyggarane
 • Styrke vår attraktivitet som lokalisering for næringsverksemd
 • Sikre ei berekraftig utvikling med målretta satsing på klima og miljø
 • Styrke lokal stadidentitet og fellesskapskjensle til innbyggjarane i den nye kommunen

Korleis skal vi oppnå dette?

 • Realisere 45-minutts-regionen (Måløy-Svelgen-Florø) for å sikre gode kommunikasjonar i kommunen, og skape ein felles bu- og arbeidsregion. Kommunane er samde om at det viktigaste målet med 45-minuttsregionen er å raskast mogleg reise mellom Måløy og Florø. Det primære ønskje er bru over Bikjelsneset-Tongane, og veg over Terøya. Kommunane vil vurdere andre alternativ dersom det primære ønsket viser seg umogleg å realisere.
 • Etablere eit båtsamband med fleire avgangar mellom Vågsøy, Bremanger og Flora og som korresponderer godt med anna samferdsle
 • Satse på Florø Lufthamn for å sikre eit framtidsretta og godt rutetilbod
 • Arbeide vidare med Stad skipstunnel for å sikre etablering av nye næringar
 • Arbeide for betre vegstandard på det fylkeskommunale vegnettet
 • Arbeide for å styrke tilbodet og miljøet rundt dei to vidaregåande skulane, fagskulen og høgskulen
 • Arbeide for framtidas omsorg med utstrakt bruk av velferdsteknologi
 • Skape verdiar av mogelegheitene som ligg i havrommet, farleiene og hamnene
 • Arbeide for etablering av regionale og statlege arbeidsplassar i Måløy og Florø
 • Skape attraktive bu-, arbeids- og fritidsområde
 • Styrke folkevald styring, brei deltaking og involvering
 • Byggje ein kompetent, effektiv og attraktiv kommuneorganisasjon med gode fagmiljø gjennom ein god, føreseieleg og framtidsretta arbeidsgjevarpolitikk
 • Bygge ut Måløy og Florø som attraktive, urbane og kulturelle sentra ved å prioritere realisering av gjeldande plan for symjeanlegg, fleirbrukshall med spesialfunksjonar og
  kulturfasilitetar i Vågsøy og fullskala fotballhall i Florø
 • Prioritere plankapasitet, areal og tilrettelegging for tomter til næring, landbruk og
  bustadbygging