Nedanfor kan du lese spørsmål og svar til førespurnader vi har motteke frå innbyggarar i kommunane og andre. Du kan sende oss spørsmål frå denne sida.

Spørsmål 1

Hei. 

Jeg har et spørsmål som er knytt til det kommende Kinn kommune. Vi kan alle komme opp i en situasjon der våres foreldre, må benytte seg av sykehjemsplass på kortere og/eller lengre sikt. Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det. I tillegg kan kommunen få bøter om de ikke tar i mot utskrivingsklare pasienter fra sykehusene. 

Her er mitt spørsmål: 

Så lenge en kommune har krav på seg for å oppfylle sine vilkår, vil en kommune utnytte sine ledige kapasiteter uavhengig av hvor i kommunen dette ligger. Dette for å kunne kvittere ut sine forpliktelser og unngå eventuelle dagbøter. Her går jeg ut fra at økonomien er førende. Kan vi da risikere at vi får tilbud om institusjonsplass hvor som helst i 
kommunen, der det er ledig? 

Når den gamle blir institusjonspasient, blir behovet for samvær med pårørende kanskje særlig stort i ellers fremmedgjorte omgivelser. En kveldstur etter jobb til evt. Florø (fra Måløy og omegn) og tilbake kan by på utfordringer. Her er jo både besøkstider og tider for kveldsro på institusjonene.  
 
Hvor sikre er vi på at vi får et tilbud som ligger i nærheten og innenfor en overkommelig reisevei for besøk, så lenge kravet til kommunen er at de skal tilby plass innenfor kommunen? 
Jeg går ut fra at kommunen må tenke økonomi? 
 
Ps: Et svar med at kommunen skal så langt det lar seg gjøre?.. er ikke et beroligende svar, når konsekvensen for enkeltpersoner er så store. 

Svar på spørsmål 1:

Kommunen skal gje hjelp til dei som treng det av våre innbyggarar. Som du seier kan vi alle få behov for institusjonsplass ein periode i livet.  
 
Det er ei nasjonal satsing på at eldre og hjelpetrengande  så langt som mogleg skal få den hjelpa dei treng i eigen heim. I planane for både Vågsøy og Flora kommune ligg det at vi satser på å vere heimetenestekommunar. Det betyr at innbyggarane som treng hjelp frå helse og omsorgstenesta får det i eigen heim. Anten det er i eigen bustad der ein har budd lenge, eller i ein omsorgsbustad med heildøgnsbemanning.  
 
Men av og til så vil ein trenge meir hjelp enn ein kan få heime, og treng sjukeheimsplass for ein kortare eller lenger periode.  
 
Det er rett at kommunane får dagbøter om vi ikkje klarer å ta imot våre innbyggarar same dag som dei vert meldt utskrivingsklare frå sjukehuset. Dette er ein praksis som vart innført i 2012. Flora kommune har til no tatt imot alle første dag og gitt eit tilbod i kommunen. Anten ein kortidsplass på sjukeheim eller gitt god hjelp i brukaren sin eigen heim. Vågsøy har ikkje alltid kunne tatt imot pasienten same dag, så her er det betalt ein del dagbøter. 
 
Ja, kommunen må tenke økonomi, men vi skal også tenke på kva som er brukaren sitt beste. Eit kort opphald på institusjon,  på ei til to veker når ein skal skrivast ut, kan ein kanskje få tilbod om eit stykke frå heimstaden, når alternativet er å bli liggande på sjukehuset. Men då må regelen vere at det er pasienten sjølv i lag med pårørande som tek denne avgjerda.  
 
Om ein får behov for langtidsplass på institusjon skal ein ikkje få tilbod langt frå heimstaden. Innbyggarane i Vågsøy skal få tilbod nær eigen heimstad, det same gjeld innbyggarane frå Flora.  

Det er svært viktig for alle at familien er i nærleiken slik at ein kan ha god og tett kontakt.  Dette skal vi klare gjennom å auke heildøgnsbemanna plasser i takt med den demografiske 
utviklinga, der vi får ein auke i tal eldre.

Spørsmål 2

Hvor finner jeg f.eks postlister som tilhører Fellesnemda?

Svar på spørsmål 2

Postlista for saker og vedtak i fellesnemnda finn du i vår innsynsmodul. Her får du fullstendig oversikt over tidlegare møter og komande møter i nemnda. Vi held også på å opprette eigen arkivbase for Kinn kommune slik at du vil lettare finne alt om Kinn kommune på ein enkelt stad. Arkivbasen vil vere oppe og gå i starten av mai 2018.

Spørsmål 3

Hei. Jeg jobber som systemkoordinator for Midt Telemark, dvs Bø, Sauherad og Nome kommune. Vi skal slå sammen Bø kommune og Sauherad kommune til Midt Telemark kommune i 2020. I den forbindelse så må vi komme igang med kartlegging innenfor digitaliseringsprosjektet. Derfor er jeg på utkikk hos andre kommuner som skal gjennom samme øvelse, og se om de allerede har utviklet et godt kartleggingsverktøy ark som jeg kan benytte som mal:-) Mvh Marte Vreim.

Svar på spørsmål 3

Vi har utarbeidd eit kartleggingsskjema som du kan nytte for dette:

Spørsmål 4

Forslag til kommunevåpen : Bilde av en fiskerkvinne. Hvorfor: - En fiskerkvinne var ofte det underliggende "navet" som fikk samfunnene på kysten til å fungere, leve og utvikle seg til det de er blitt i dag. -Hun hadde ansvaret for til dels store barnekull, - småbruk med dyr og slått, - var "rederkontor" på land for far og sønn på havet, - levde kanskje ofte opp til 8-10 mnd. alene hjemme med dette ansvaret, - anket for mann og sønner på havet i dårlig vær, - hadde ansvaret for det sosiale "limet" i lokalsamfunnet i forenings- og org.liv, - og kanskje også poltisk liv. Hun figurerte ikke særlig i lokale mediers overskrifter, men var en uunnværlig samfunnspillar som våre mer moderne samfunn har bygget på. Dessuten: Fiskerkvinnen treffer "blink" m.h.t. hva som er de underliggende fundamentale verdi- og næringsgrunnlag for både Vågsøy og Flora-samfunnene. Vi må ære og løfte frem med stor symbolvirkning kvinnene som har gjort det mulig for oss å bli de kyst- og fiskerisamfunn vi er i dag. Kvinnenes rolle og viktighet har dessuten vært undervurdert og underkommunisert, noe vi kan bøte på ved å hedre de med et kommunevåpen. Kanskje et slikt bilde: En staut fiskerkvinne med en barneflokk rundt seg - i kunstnerisk utforming. Et slikt kommunevåpen gir retning bakover i historien, samtidig som barna i bildet gir retning for fremtiden. Hertil vil kommunevåpenet fremme og ære kvinnenes rolle for våre kystsamfunn. Det meste av folket i Flora og Vågsøy bør fullt ut kunne indentifisere seg med dette. Forslaget antas dessuten volde mindre strid og motforslag enn andre forslag, - både fra Flora og Vågsøy, m.a.o. et omforent forslag som mange vil ha en felles identitet til. Jeg ber om at dette blir vurdert som et forslag i sammenligning med andre forslag om kommunevåpen.

Svar til spørsmål 4

Takk for godt og velbegrunnet innspill til utformingen av kommunevåpenet til Kinn kommune. Det er satt ned en politisk arbeidsgruppe for å jobbe med felles identitet, symbol og kultur for Kinn kommune, ledet av Jacob Nødseth. I dette arbeidet inngår også kommunevåpen for Kinn kommune. Arbeidsgruppen vil basere seg på innspill fra innbyggere i arbeidet med kommunevåpenet. Hvordan medvirkning fra innbyggerne skal gjøres rent praktisk er enda ikke avklart. Vi skal likevel videreformidle ditt innspill til den politiske gruppen som jobber med dette.

Spørsmål 5

Kor mykje i kroner taper Flora og Vågsøy kommune på å slå seg saman til Kinn kommune?

Svar til spørsmål 5

Det er eit veldig komplisert spørsmål å svare på. Kinn kommune vil ha eit årleg budsjett på rundt 1,14 milliardar kroner i år 2020 – fram til 2035. Dagens regjering har bestemt at frivillige kommunesamanslåingar skal premierast; nye tal frå KS viser at Kinn vil få 226,7 millionar meir i perioden 2017-2034 enn om kommunane hadde stått kvar for seg.
 
Inntektssystema for kommunane blir også revidert om lag kvart femte år, og desse revideringane kan gje utslag på både godt og vondt for Kinn, på same måte som det ville gjort for Vågsøy og Flora kvar for seg.
 
For å få eit innblikk i kor samansett dette spørsmålet er, vil vi anbefale å lese lesarinnlegget til leiar i Fellesnemnda Kristin Maurstad og nestleiar Jan Henrik Nygård. Lesarinnlegget kan du finne her.

Spørsmål 6 - retta til leiar av Fellesnemnda, Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim

Interkommunale samarbeid.  Et av dine viktigste argument for å gå inn for kommunesammenslåing var at de interkommunale samarbeid skal skje i egen kommune ( les : Kinn ).  Og derfor avskaffe de samarbeid vi har per i dag.  Du argumenterte for at slike samarbeid kan representere et demokratisk problem.  Nå er det en egen nemd innenfor fellesnemda som arbeider med dette feltet, og det synes som om – i alle fall foreløpig og rapporter fra denne nemda – at det blir meget vanskelig å få til dette innenfor Kinn.  ( ref. uten felles grense – avstander m.v.  ) Siden du  leder  Fellesnemda , mener vi det er din plikt å gi et utfyllende svar på hva du mener nå.

Svar til spørsmål 6

Ingen konklusjonar er gjort endå. Men du har rett i at ein del samarbeid vil fortsette som før. Det ser vi er føremålstenleg. Arbeidsgruppa du nemner kjem til å legge fram eit dokument for Fellesnemnda som vurderer kvart enkelt samarbeid vinteren 2019. Det er då vi som Fellesnemnda må ta endeleg stilling til kvart enkelt samarbeid. I følgje mandatet til gruppa skal dei tilrå overfor fellesnemnda følgjande punkt om våre interkommunale samarbeid:

  • Kinn held fram i samarbeidet.
  • Samarbeidet blir avvikla og kommunen løyse oppgåva på eiga hand.
  • Samarbeidet held fram men blir endra i høve til samansetning eller oppgåver.

Spørsmål 7 - retta til leiar av Fellesnemnda, Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim

Basert på innlegget fra Fylkesmannen om økonomi – gjeldsgrafen (ref. møte i Kalvåg) må gjelden dramatisk ned. Man må da anta at det ikke blir noen fotballhall l i Florø, intet nyttrådhus i Florø.  Intet  nytt svømmeanlegg i Vågsøy osv. 

La meg anta følgende : Det blir nok derfor bygget nytt rådhus i Florø.  Forstår at det som nå er i Florø er for lite og krøbelt ?  Men hva skal man da med 2 rådhus ?.  Er det første som blir skjært bort er rådhuset i Måløy ?  Effektivisering er et av mange nøkkelord innenfor kommunesammenslåinger . Noe , og i Kinns tilfelle,  må mye derfor kuttes.   Igjen tilbake til  grafen om gjeldsgrad som ble presentert av Fylkesmannen så er gjelden/investeringer langt, langt over de som er forsvarlig.  Fylkesmannen vil derfor forlange store endringer før et budsjett blir godkjent. ( Som nevnt i Fj.T.  så heier Fylkesmannen på Kinn.  Klart de må si det. Fylkesmannen er utnevnt i statsråd  og må derfor  lojalt følge de vedtak som Stortinget har gjort, selv om de tidligere var meget skeptiske til Kinn  ) Hvor kommer da forslag de neste kuttene ?  Tror svaret gir seg selv. Det er det nye kommunestyret som avgjør og da slår selvsagt kjøttvekta inn for fullt.  En sjøl er seg sjøl nærmest er det noe som heter.

Svar på spørsmål 7

Alle framtidige investeringar må nøye gjennomgåast og vurderast nøye. Av dei to kommunestyra for budsjettet 2019, og av Fellesnemnda for 2020 og vidare. Begge kommunane dreg med seg mykje gjeld inn i Kinn. Det er ikkje Kinn som er årsaka til den vanskelege økonomiske situasjonen i dei to kommunane. Leiar av Fellesnemnda har ingen problem med å sjå behovet for å samlokalisere rådhustenestene i Florø, det same har vi gjort i Vågsøy. Kinn må ha to rådhus pga. delt kommunesenter. 

Spørsmål 8 - retta til leiar av Fellesnemnda, Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim

Hva med ekstra bygg  på Kulatoppen  ? Er klar over at dette per i dag er et Vågsøy anliggende. Men tiden løpet fort og snart er Kinn en realitet. Kan dette også blir reversert  ?

Svar på spørsmål 8

Det er ingen signal om å reversere utbygginga av Kulatoppen. Dette behovet hadde kome uansett om Vågsøy stod åleine eller går inn i Kinn. 

Spørsmål 9 - retta til leiar av Fellesnemnda, Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim

Hva med den nye båtruten mellom Florø og Måløy.  Det er fortsatt ikke søkt midler til dette hos Fylkeskommunen.  Er det noen som virkelig tror at denne blir noe av ?  Hvem skal bruke denne  ?  Dette blir jo et sluk i million klassen og jeg vil anta at det nærmest blir umulig å få støtte til en slik rute.  Derfor antar jeg at dette er det neste som blir gitt opp.

Svar på spørsmål 9

Her blir det no jobba godt mot politisk nivå i Fylkeskommunen. Vi har tru på at vi skal få dette til. Slik som det no er lagt opp vil ikkje dette vere ei optimal løysing med såpass sein avgang frå Florø. Men det er det beste vi får til utan at kostnadane blir langt høgare enn det som er realistisk. Dersom vi får i gong denne ruta må vi tenke langsiktig slik at det blir forutsigbart for dei som ev. skal basere ein jobbsituasjon på dette tilbodet. Difor legg vi opp til å få til ei finansiering som går til neste konsesjonsperiode. Dvs. våren 2022. Skal vi få til vekst og utvikling på kysten er kommunikasjonar viktig. Dette er ein start på dette.

Spørsmål 10 - retta til leiar av Fellesnemnda, Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim

Hva med skyggebudsjettet  som Kinn lovet skulle komme  ?  De har gått vel et år siden dette ble omtalt .  Kommer noe slikt i det hele tatt ?

Svar på spørsmål 10

Budsjettguiden er skuggebudsjettet. Den har berre skifta namn. Vi samarbeider med dei andre samanslåingane i fylket og vi har saman kome fram til at dette er ein god måte å jobbe med framtidig budsjett. Dette blir støtta av fylkesmannen. Det er uansett kommunestyra i Vågsøy og Flora som skal vedta sine budsjett for 2019. Budsjettguiden har i seg rammeføresetnadar som Fellesnemnda har vedteke som råd til kommunane for sine 2019-budsjett. Det er det sterkaste Fellesnemnda kan gjere innanfor det lovverket som gjeld for kommunesamanslåing. Vi meiner budsjettguiden er eit godt grunnlag for kommunane sine budsjett i 2019, og for Fellesnemnda sitt arbeid med budsjett- og økonomiplan vidare framover.

Spørsmål 11 - retta til leiar av Fellesnemnda, Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim

Hva med assisterende  rådmann ?  Trenger vel strengt tatt kun en rådmann med den nødvendige økonomiske  bakgrunn og erfaring ,  Trenger vel ikke en kommunikasjonssjef rådmann i tillegg   ?

Svar på spørsmål 11

Dei fleste kommunane av denne storleiken har assisterande rådmann. Ein slik funksjon vil frigjere kapasitet til rådmannen, slik at han kan konsentrere seg om leiing og kommunen sine utviklingsoppgåver.   

Spørsmål 12 - retta til leiar av Fellesnemnda, Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim

Vågsøys stolthet . Vår havn,  Er det ikke slik å forstå at de andre medlemmer i Nordfjord havn har vetorett når denne saken kommer opp.  Vil de gi slipp på denne ?

Svar på spørsmål 12

Dette er ein prosess som pågår. Eigarane v/ ordførarane skal ha eit møte om framtidig organisering av hamn 14. desember i Måløy. Dersom eigarane av hamnene ønskjer endringar vil det krevje semje om ny avtale i alle kommunane som skal vere med. Vi har blitt samde med dei andre kommunane i Nordfjord og Flora om at vi som eigarar saman skal leggje til rette for ein prosess kor vi vurderer dette saman. Kva som blir resultatet av denne prosessen er alt for tidleg å seie noko om.

Spørsmål 13 - retta til leiar av Fellesnemnda, Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim

Kommunestyret  i Vågsøy baserte sitt Ja til sammenslåing basert på en intensjonsavtale. Selv om det den gang ble  advart fra Fylkesmannen at dette ikke var en ideell            sammenslåing og senere kom Telemarksforskning til det samme. Er da ikke hele Kinn prosjektet en farse fordi flere og flere punkter i intensjonsavtalen kan være i ferd med å brytes ?  Ref pkt 1 . Fellesnemda og egen nemd som ser på dette med bl.a. interkommunalt samarbeid.
 
Svar på spørsmål 13

Vi ser ikkje at intensjonsavtalen er broten, tvert imot ligg den som grunnlag for arbeidet i Fellesnemnda. Samtidig er det eit stort arbeid som pågår i arbeidsgruppene og i Fellesnemnda, der vi skal kome fram til dei beste løysingane for Kinn kommune.