Kommuneplanen sin samfunnsdel vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn. 

Planen ligg til også i papirformat på servicetorga til Flora og Vågsøy kommunar.

Frist for uttale til planen er 24. mai.

Uttale

Uttale til planen sendast til Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, post@vagsoy.kommune.no eller per post til Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy.

Kva er kommuneplanen sin samfunnsdel?

Planen er styringsdokumentet som er førande for utviklinga i kommunen vår. Den fastset mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap, og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlaget for dei kommunale sektorane sine andre planar og verksemd i kommunen.

Samfunnsdelen tar mellom anna i vare føringane i intensjonsavtalen mellom Flora og Vågsøy kommunar, og prinsipp for kommunen si tenesteyting.

Lovheimel

  • Plan- og bygningslova § 11-14