Høyringar: Lokale forskrifter for Kinn kommune

Dette gjeld høyringsuttale til forslag til lokale forskrifter for Kinn kommune. Frist for innspel er 09.06.2019:

- Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr
http://www.kinn.kommune.no/hoeyring-lokal-forskrift-om-vann-og-avloepsgebyr.6201504-433987.html
- Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket
http://www.kinn.kommune.no/hoeyring-lokal-forskrift-om-gebyrer-for-saksbehandling-kontroll-og-tilsyn-etter-forurensingsregelverket.6201502-433987.html
- Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering
http://www.kinn.kommune.no/hoeyring-lokal-forskrift-for-reguleringsplan-bygge-og-delesaksbehandling-oppmaaling-og-eierseksjonering.6201499-433987.html

Tid: mandag 18. mars 09:00