Det er tolv ulike prosjekt/temagrupper som skal jobbe med kartlegging, utforming og gjennomføring av administrative strukturer for kommunen sine ulike tenesteområder. Meir informasjon om kvart prosjekt/temagruppe finn du i menyen til venstre.

Mandat for temagruppene

Kunnskapsgrunnlag

Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tenesteområdet som skildrar status, utfordringar, relevante nøkkeltal og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringar. Herunder laga en tiltaksplan for oppgåver innanfor ansvarsområdet som må løysast før den nye kommunen er på plass. Denne tiltaksplanen skal innehalde; tiltaksbeskriving, når ferdig, ansvar og omfang.

Grunnlagsdokument og organisasjonsplan

Det vidare arbeidet skal byggje på kunnskapsgrunnlaget. Bruk kunnskapsgrunnlaget til å svare på dei tema/område som gruppa har ansvar for. Dette skal byggjast opp etter overskriftene som kjem nedanfor.

Resultatmål
  • Kommunen sine prosessar er vidareutvikla og forbetra
  • Den nye organisasjonen er rigga for at synergiar skal kunne bli realisert
  • Det er lagt til rette for at neste praksis er etablert
  • Program for identitetsbygging for innbyggjarane og tilsette er gjennomført

Henta frå vedteken prosjektplan av fellesnemnda 21. november 2017.

Prinsipielle avklaringar

Dersom gruppa treng prinsipielle avklaringar må dei ta dette opp med prosjektrådmannen før møte med temagruppeleiarane 19. juni 2018 (NB! datoen kan bli endra). Slike avklaringar kan vere organisering av forhold som kjem i konflikt med inndeling av tenesteområde og dei sju prinsippa for tenesteutvikling.  Det kan og gjelde der tenestene er ulikt organisert i dag.

1.0 Utfordringar og moglegheiter

1.1 Korleis handtere utfordringar?

Ta utgangspunkt i dei utfordringane gruppa kom fram til i kunnskapsgrunnlaget. kap 2.1. Vis korleis tiltak, rutinar, system mm. kan redusere risikoen ved utfordringane. 

1.2 Korleis handtere moglegheiter?

Ta utgangspunkt i dei moglegheitene gruppa kom fram til i kunnskapsgrunnlaget kap 2.2. Korleis kan vi gjere desse til tiltak, rutinar, system, retningsliner og anna?  Identifiser behov for  rutinar og omtal tiltak og system som grunnlag for neste praksis.

2.0 Kopling til samfunnsdelen

Kom med framlegg til målformuleringar frå gruppa sitt tema som kan nyttast i kommuneplanen sin samfunnsdel.

3.0 Organisering

Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget, inndelinga av dei fire tenesteområda og dei sju prinsippa for tenesteutvikling skal temagruppa kome med framlegg om organisering av tenestene.

4.0 Gevinstrealisering

Med utgangspunkt i det gruppa no kjenner til, peik på, organisering, aktivitetar og funksjonar der vi kan hente ei gevinstrealisering. Sett opp i listeform.